Wybór spektaklu
Wybór terminu
Wybór miejsca
Koszyk
Finalizacja

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Białostocki Teatr Lalek, z siedzibą przy ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, tel.: 85 742-50-31, kontakt mailowy pod adresem: teatr@btl.bialystok.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się mailowo: iod@btl.bialystok.pl lub telefonicznie: tel. 85 742 50 31 wew. 121, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.;
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • rezerwacji biletów na spektakle w Białostockim Teatrze Lalek, tj. w celu późniejszego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów,
  • realizacji procesu zakupu biletów na spektakle w Białostockim Teatrze Lalek, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów, zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.btl.bialystok.pl,
  • w przypadku realizacji procesu rejestracji – w celu założenia konta w serwisie www.btl.bialystok.pl  umożliwiającego późniejszą rezerwację i zakup biletów na spektakle w Białostockim Teatrze Lalek.
 4. Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie składania zamówień jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT.
 6. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub aż do usunięcia konta w serwisie. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 8. Podając swoje dane osobowe masz również prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będzie możliwa rezerwacja biletów oraz zawarcie i realizacja umowy kupna- sprzedaży biletów na spektakl oraz wystawienie faktury. Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania procesu rejestracji i założenia konta w serwisie www.btl.bialystok.pl w celu zakupu biletów. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, nie będzie możliwe założenie konta w serwisie.
 11. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dokonanie płatności on-line możliwe jest za pośrednictwem powyższych narzędzi płatniczych.